ZPĚT košík (0)

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”), které jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci portálu www.fithunters.cz .
2.      Portál www.fithunters.cz “FitHunters” je ve vlastnictví této společnosti ; RPKL s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, 154 00 Praha 5, IČ: 06069371
3.      Výsledky prezentované na portále www.fithunters.cz nejsou typické. Výsledky každého klienta jsou individuální. Vždy záleží na přístupu klientů a dodržování pravidel pro daný tělesný progres. Výsledky jsou nevymahatelné.
4.      Portál www.fithunters.cz “FitHunters” si vyhrazuje právo na odstoupení od poskytnutí dohodnutých služeb při podezření z porušení kteréhokoliv bodu v těchto obchodních podmínkách bez nároku na vrácení uhrazené částky za zaplacenou službu.
5.      Je nutné brát v úvahu, že “Služby Poskytovatele” portálu www.fithunters.cz “FitHunters” nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový a lékařský režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání “Služeb Poskytovatel”e se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@fithunters.cz před začátkem čerpání Služby.
6.      Všechny služby nabízené portálem FitHunters dále jen “Poskytovatel” jsou specifikovány níže.

2. Služby Poskytovatele

a. Program FitLife

I.      Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.

II.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

III.      Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Služby.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam (např.: nedovoluje-li Vám zaměstnání řádně navštěvovat Vámi vybraný program, zda je možné kombinovat různé termíny). Pokud máte jakékoliv nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám požadovanou Službu odmítnout řádně využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Nejste-li plnoletý/á, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat www.fithunters.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména FitHunters® aj.).
3)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4)      Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

IX.      Pro otevření (průběh) programu je zapotřebí minimálně 7 (“sedm”) přihlášených klientů.

X.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

XI.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat pravidla a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

XII.      Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele.

XIII.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohly ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.

XIV.      Za poskytování Programu jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu.

XV.      Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před jeho začátkem, platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bankovní převod apod.). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.

XVI.      Pokud nechcete či nemůžete program navštěvovat řádně a včas, tj. minimálně 3 dny před začátkem se neodhlásíte, bude Vám účtována částka 1/2 zaplacené částky za blokaci místa v Programu FitLife.

XVII.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Nového občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu. (h) Kupující nemá nárok na předčasné ukončení programu (vrácení peněžní částky) pokud dojde ke změně trenéra.

b. Skupinové lekce; Kruhový trénink; Břišní pekáč; Silový trénink; HIIT trénink

I.      Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním (neplatí u použití Multisport, ActivePass).

II.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

III.      Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Služby.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam (např.: nedovoluje-li Vám zaměstnání řádně navštěvovat Vámi vybraný program, zda je možné kombinovat různé termíny). Pokud máte jakékoliv nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám požadovanou Službu odmítnout řádné využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Nejste-li plnoletý/á, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat www.fithunters.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

IX.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dodržovat pravidla a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí.

X.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohly ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.

XI.      Za poskytování Programu jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu.

XII.      Bezplatné odhlášení z lekce je možné maximálně 12 hodin před jejím začátkem. Rozmyslíte-li si účast později, budete muset při příští návštěvě lekci doplatit (i v případě, že jste držiteli Multisport či Activepass); v případě permanentky vám bude vstup automaticky odečten.

3. Reklamace, odstoupení od smlouvy a mimosoudní vyrovnání

1.      Vůči Poskytovateli a Službám, které Vám poskytuje, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace”). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního zaměstnance Poskytovatele.

2.      Sepíšete Reklamaci ve dvou vyhotoveních s reklamačním protokolem a pošlete na adresu "K Lochkovu 32/13, Praha 5, 154 00

3.      Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak.

4.      Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

5.      Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

6.      Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje. Nesouhlasíte-li, jste oprávněni požádat Management FitHunters o podrobné přezkoumání Reklamace. Management si vyžádá od zaměstnanců podrobnou zprávu a další doklady o Reklamaci, podrobně prověří okolnosti a správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Management FitHunters zaměstnance, aby zjednal nápravu, a podá Vám o tom zprávu; v opačném případě Vás Management vyrozumí, že Reklamaci ani po podrobném přezkoumání neuznává. Podrobné přezkoumání Reklamace zajistí Management ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost.

7.      Na základě zjištění učiněných Poskytovatelem vyvozuje management důsledky tak, aby se neopakovaly reklamované nedostatky. Management stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby bylo předcházeno vzniku dalších Reklamací.

8.      Kupující bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §1837 písm. j), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy.

9.      Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že Váš zdravotní stav Vám nedovolí nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců (3 a více měsíců) maximálně lze nahradit 25 % plné Služby za měsíc, tedy 1 týden. Více nahrazovat nelze.

10.      Pokud nebudete dodržovat doporučených pokynů fitness trenéra a způsobíte si zdravotní úraz či zranění, nemáte nárok na vrácení peněz či nahrazení Služeb z důvodu porušení obchodních podmínek.

11.      Ve věcech výslovně neupravených těmito Obchodními podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou, se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764-1766, § 1793-1795, § 1971, § 1977-1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.

12.      Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

4. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

1.      Dokončení objednávky či jinou úhradou Služeb udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Vaše jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje.

2.      Za účelem dalších Služeb, které jste si objednali, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli sdělíte. Je přísně zakázáno uvádět nepravdivé informace.

3.      Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let, co Vám naposledy poskytl Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne dokončení Objednávky.

4.      Poskytovatel je oprávněn využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb a celé objednávky.

5.      Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje sám.

6.      Poskytovatel i jeho zaměstnanci, kteří znají vaše osobní údaje, jsou povinni důsledně zachovat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje neoprávněné třetí osobě.

7.      Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem.

8.      Poskytovatel je oprávněn sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázání mlčenlivostí nejméně v rozsahu Obchodních podmínek Poskytovatele.

9.      Požádáte-li informace o zpracování svých osobních údajů, je Vám Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:
(I) účelu zpracování osobních údajů,
(II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
(III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využítím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů,
(IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů.

10.      Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete
(I) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a
(II) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

11.      Dokončením Objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky aj.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

12.      Podpisem Objednávky vyslovujete souhlas s pořizováním fotografií či video nahrávek z průběhu tréninku. Tyto fotografie či videa budou umístěny na webové stránky nebo budou použity do reklamních kampaní. Poskytovatel zaručuje, že pořízené materiály nebudou sloužit k jiným účelům a nebudou hanit či jiným způsobem poškozovat osoby na fotografiích.

5. Společná a závěrečná ustanovení

1.      Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

2.      Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Doručovací adresou se může rozumět i emailová adresa.

3.      Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

4.      Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

5.      Portál www.fithunters.cz (“Poskytovatel”) je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách FitHunters www.fithunters.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti ihned ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách.

6.      Oficiální internetové stránky FitHunters® v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: www.fithunters.cz.

7.      Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.V Praze dne 3. 7. 2020

Rada Petr
jednatel FitHunters®